Oda Aidatları Hakkında

Sayın Üyemiz

5174 Sayılı Kanun’da;

“Madde 5 - Üyenin oda veya borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. Üyeler oda veya borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

Madde 6 - Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur. 

Madde 9 - Süresinde ödenmeyen kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidata 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir.”

hükümleri yer almakta olup, üyelerimizin herhangi bir gecikme zammına meydan vermemek için aidat ve munzam aidatlarını zamanında ödemeleri rica olunur.


Saygılarımla.

M.Akif PAKDİL
Genel Sekreter

2017 Yılı 1.Taksit Son Ödeme Tarihi: 30 Haziran 2017
2017 Yılı 2.Taksit Son Ödeme Tarihi: 31 Ekim 2017

İki yıl aidat ödemeyen üyelerimizin kaydı askıya alınmaktadır. Geçmiş yıl borçlarınızı web sitemizden veya odamız veznesinden kredi kartı ile taksitli olarak ödeyebilirsiniz. 

Online Aidat Ödeme için: http://www.kmtso.org.tr/oda/aidat

Aidatlar hakkında bilgi almak için;
Muhasebe : 0344 235 32 20 - Dahili 1128 - 1158

Duyurular sayfasına dön