* Ticaret Sicili Müdürlüğümüzde 01.01.2015 tarihi itibariyle tüm tescil işlemlerinde MERSİS programına geçiş yapılmıştır. Tescil yaptıracak üyelerimizin öncelikle tsm46@hotmail.com adresine işlemleri ile ilgili tüm kararlarını inceleme yapılması için mail atarak randevu almaları, inceleme tamamlandıktan sonra şirket yetkilisi adına alınacak olan elektronik imza ile MERSİS girişi yapmaları, MERSİS programından müracaat tamamlandığını gösterir talep numarası ve tescil için gerekli evraklarla Müdürlüğümüze bizzat gelinmesi durumunda tescil işlemi gerçekleştirilecektir. Sicil işlemleri için gereken tüm işlemlerin listesini, örnek evraklarını ve doldurulmaya hazır boş MS-Word belgelerini bulabilirsiniz.

KURULUŞ

1. Mersis Kayıt Başvurusu ( https://mersis.gtb.gov.tr/ ) Tescil öncesi mersis sisteminden tüzel kişi kuruluş başvurusu yapılarak sistemden alınacak  talep numarası ile tescil talebinde bulunulacaktır.

2. Ana Sözleşme (4 Noter Tasdikli)

3. Bakanlık İzin Yazısı: Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

4. Her ortağın nüfus cüzdan fotokopisi ( 2’er Adet) (tüzel kişi ortak var ise temsilcilerinin)

5. Yetkililer İçin Noterden Şirket Ünvanı altında yetkili adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Asıl)

6. Yetkililer İçin 1’er tane fotoğraf

7. Dışarıdan seçilen müdürler için görev kabul beyanı (ÖRNEK BELGE) + Kimlik fotokopileri (2 adet)

8. Her Ortak İçin Sosyal Güvenlik Bilgi Formu (gerçek kişi ortaklar için) (ÖRNEK BELGE)

9. Mersis sistemi üzerinden alınacak Şirket Kuruluş Bildirim Formu (2 Takım Asıl). Her Sayfası Yetkili Ve Varsa Mali Müşaviri Tarafından İmzalı Olacak. (ÖRNEK BELGE)

10. Sermayenin Onbinde 4’ ü Rekabeti Koruma Fonu, Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11 Nolu Hesaba Yatırılıp 2 Adet Dekont Alınacak

11. Nakden Taahhüt Edilen Sermayenin En Az ¼ ‘nün Ödendiğine Dair Banka mektubu ve (ortaklar adına düzenlenmiş) ekli ödeme dekont asılları (1’er adet) (6102 Sayılı TTK. Md.345 Göre) (ÖRNEK BELGE)

12. İlan dekontu aslı 2 adet

13. Kurucu ortaklar arasında Yabancı Uyruklu gerçek kişi var İse, Yabancılar Kimlik Numarası Alınacak ve Pasaportunun Türkçe Tercümeli Noter Tasdiklisi (veya Türk vatandaşı olup ikametgah adresi yurt dışı ise) (4 Asıl)

14. Kurucu ortaklar arasında Tüzel kişi var ise; 1 adet iştirak kararı (ÖRNEK BELGE) noter tasdikli (alınacak kararda ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi mutlaka belirtilmelidir) (Temsilcinin kimlik fotokopisi + Başka ilde bulunan tüzel kişilik ise bağlı bulunduğu Odadan alınmış Oda Kayıt Belgesi)

15. Ayni sermaye var ise; kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri

- Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir takyidat olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

- Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

16. Reşit olmayan kurucu ortak var ise; şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyım atama kararı (asıl veya mahkeme tarafından aslı gibidir tasdiklisi 1 adet) (Kayyımın kimlik fotokopisi 1 adet)

- Reşit olmayan Kurucu ortağın anne veya babasının şirket ortağı olmaması halinde ise; reşit olmayanın aile nüfus kayıt örneği fotokopisi  

- Reşit olmayan kurucu ortağın anne ve baba ortak değil ve boşanmış ise; reşit olmayanın velayetine ilişkin mahkeme kararının mahkeme tarafından aslı gibidir tasdiklisi 1 adet)

17. Kurucu ortaklar arasında yabancı uyruklu tüzel kişi var ise; tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge. (Bu belge, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.) 

18. Kurulacak şirketin kurucu ortakları arasında; belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği

19. Tüzel kişinin müdür veya müdürler kurulu başkanı olarak seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yetkili organ kararının noter onaylı örneği

20. Odaya kaydiye ücreti kayıt esnasında ödenecektir.

NOT: Şirket yetkililerinin kuruluş tescili sırasında Müdürlüğümüzde bulunmaları gerekmektedir.

-------------------------------------------------------------------------------------

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. Mersis Değişiklik Başvurusu ( https://mersis.gtb.gov.tr/ )

2. Genel kurul Kararı Noter Tasdikli (2 Asıl + 1 Fotokopi) (ÖRNEK BELGE)
3. Taahhütname (1 Asıl) (ÖRNEK BELGE)
4. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
5. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
6. Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet
7. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz


ADRES BELEDİYE TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMA NEDENİYLE DEĞİŞMİŞ İSE RESEN TESCİL İÇİN;
1. Mersis Resen Değişiklik Başvurusu ( https://mersis.gtb.gov.tr/ )

2. Belediyeden alınacak yazı (ÖRNEK BELGE)
3. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
NOT:  Tescil İşlemi Resen Yapılacağı İçin Harç Ve İlan Ücreti Yoktur.
*(İlgili belediyeden alınacak  yazıda firmanın  müdürlüğümüzce tescil edilmiş  adresinin kendi isteği dışında   belediye tarafından  yapılan çalışma neticesinde değiştirilmiş olduğunun belirtilmiş olması gerekmektedir.)

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

-------------------------------------------------------------------------------

HİSSE DEVRİ

1. Mersis Değişiklik Başvurusu ( https://mersis.gtb.gov.tr/ )

2. Genel kurul kararı noter tasdikli (2 Asıl + 1 Fotokopi) (ÖRNEK BELGE)
3. Noterde yapılmış Hisse Devir Sözleşmesi (1 Asıl + 1 Fotokopi)
4. Hisse devrinin işlendiği Pay Defterinin ilgili sayfasının Noter tasdiklisi (1 asıl)

5. Yeni Giren Ortaklar İçin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2’er Adet) (*Tüzel kişi ortak olacaksa iştirak kararı noter tasdikli 1 adet) (ÖRNEK BELGE) noter tasdikli 1 adet + temsilcinin kimlik fotokopisi + Tüzel Kişinin Başka ilde olması durumunda bağlı olduğu Odadan alınmış Oda Kayıt Belgesi)
6. Yabancı uyruklu Ortak girişi var ise Yabancılar Kimlik Numarası alınacak ve Pasaportunun Türkçe Tercümeli Noter Tasdiklisi (2 Adet asıl, 1 adet fotokopi)
7. Şirket tek ortaklı hale geliyor ise; Müdürün şirketin tek ortaklı olduğunu bu ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri, TC kimlik numarası, vatandaşlığını belirten beyanı (ÖRNEK BELGE)
8. Reşit olmayan ortak girişi var ise; şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı. (asıl veya mahkeme tarafından  aslı gibidir tasdiklisi 1 adet) (Kayyımın kimlik fotokopisi de eklenmelidir)

- Reşit olmayan yeni ortağın anne veya babasının şirket ortağı olmaması halinde ise; reşit olmayının aile nufus kayıt örneği fotokopisi.

- Reşit olmayan  ortağın anne ve baba ortak değil ve  boşanmış ise ;  reşit olmayanın  velayetine ilişkin  mahkeme kararının  mahkeme tarafından  aslı gibidir  tasdiklisi (1 adet)
9. Yabancı uyruklu tüzel kişinin şirkete ortak olması halinde; tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge (Bu belge, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)
10. Dilekçe. (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
11. Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet
12. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
13. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

------------------------------------------------------------

VERASETEN HİSSE DEVRİ

1. Genel kurul kararı noter tasdikli (2 Asıl + 2 Fotokopi)
2. Noterden Alınan mirascılık belgesi fotokopisi (veraseten hisse devri mahkeme kararına istinaden yapılmışsa ilgili mahkeme kararının mahkeme veya noterden yaptırılmış aslı gibidir şeklinde 1 adet)
3. Yeni Giren Ortaklar İçin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (1 Adet)
4. Reşit olmayan ortak girişi var ise; şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı (Reşit olmayan yeni ortağın anne veya babasının şirket ortağı olmaması halinde ise; reşit olmayının aile nufus kayıt örneği fotokopisi)
5. Dilekçe. (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)
6. Aslanbey Vergi Dairesine yatırılan Ticaret Sicil Harcı makbuzu.
7. Tic.Sic.Gazetesi ilan dekontu aslı 2 adet
8. Bilgi Güncelleme Formu Boş Belge
9. Oda aidatının ödendiğine ilişkin makbuz

 

MÜDÜR ATAMASI

1. Genel Kurul Kararı Noter Tasdikli (2 Asıl + 2 Fotokopi)
2. Yetkililer İçin Noterden Şirket Ünvanı altında yetkili adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (1 Asıl + 1 Fotokopi)
3. Müdür Ortak Dışından İse Nüfus Cüzdan Fotokopisi (1 Adet)
4. Müdür Ortak Dışından İse Müdürlüğü Kabul Ettiğine Dair Görev Kabul Beyanı (Beyanda yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, )
5. Müdür yabancı uyruklu gerçek kişi ise; noter tasdikli Türkçe tercümeli pasaport sureti, (1 asıl,1 fotokopi)
6. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)
7. Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, Tic.Sic.Gazetesi ilan dekontu aslı 2 adet
8. Bilgi Güncelleme Formu B.G.Formu
9. Oda aidatının ödendiğine ilişkin makbuz

  • TTK 623/1 gereği Ortaklardan en az bir tanesinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması şarttır.
  • Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624/1)
  • Tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde karar örneği
  • Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde; tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi müdürün (noter tasdikli 1 asıl, 1 fotokopi) yetkili organ kararı ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi
  • Tüzel kişi müdürün yabancı uyruklu olması halinde ;tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir

Not: Ayrıca müdür olarak seçilen tüzel kişinin temsilcisinin tescil talepnamesi aşağıdaki şekilde olmalıdır;
“Çkr Danışmanlık İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti”. ünvanlı şirkete müdür olarak atanan “Kaya Tarım Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.” adına atacağım………. ;
Kaya Tarım Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına;
Gerçek kişi Adı Soyadı imza

 

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

1. Genel Kurul Kararı Noter Tasdikli (2 Asıl + 2 Fotokopi). Karar sözleşmenin değişen maddesine ilişkin yeni metni içermelidir.
2. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)
3. Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, Tic.Sic.Gazetesi ilan dekontu aslı 2 adet
4. Bilgi Güncelleme Formu B.G.Formu
5. Oda aidatının ödendiğine ilişkin makbuz

Ek İşlemler:
Ana sözleşme değişikliği süre uzatımına ilişkin ise
; yukarıda belirtilen evraklara ek olarak; Şirket süresinin sona ermesine rağmen faaliyetlerini sürdüklerini ve tasfiye işlemlerine başlamadıklarını gösteren yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu aslı ve raporu düzenleyen mali müşavirin faaliyet belgesi aslı tescil esnasında müdürlüğümüze ibraz edilmelidir.

Ana sözleşme değişikliği adres maddesine ilişkin ise; yukarıda belirtilen evraklara ek olarak şirket kaşesi ile müdür tarafından imzalanmış taahhütname aslı tescil esnasında müdürlüğümüze ibraz edilmelidir.

**Ana sözleşme değişikliği ticaret ünvanı maddesine ilişkin ise
; unvan değişikliğine ilişkin tadil kararının tescilinden sonra noterden ara tasdiki veya yeni defter tasdiki yaptırılıp;

Aşağıdaki evraklarla tescil talebinde bulunulmalıdır;
1- Yeni şirket ünvanı altında yetkili adına düzenlenmiş noter tasdikli tescil talepnamesi. 1 asıl +1 fotokopi
2- Yetkilendirmeye ilişkin genel kurul kararı noter tasdikli 2 adet ası l +2 fotokopi
3- Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)
4- Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, Tic.Sic.Gazetesi ilan dekontu aslı 2 adet
5- Müdür Ortak Dışından İse Nüfus Cüzdan Fotokopisi (1 Adet)
6- Müdür Ortak Dışından İse Müdürlüğü Kabul Ettiğine Dair Görev Kabul Beyanı (Beyanda yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli)

 

MERKEZ NAKLİ GELEN

1. Mersis Kayıt Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ (tescil öncesi mersis sisteminden merkez nakli başvurusu yapılarak sistemden alınacak talep numarası ile tescil talebinde bulunulacaktır)
2. Merkezin Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden Alınmış 111.Madde Belgesi aslı
3. Merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen en son işleme ait onaylı Ticaret Sicil gazetesi (1 adet asıl, 1 adet fotokopi)
4. Varsa değişiklikleri ile beraber, Şirket sözleşmesinin merkez sicil müdürlüğünce onaylı örneği
5. Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet
6. Genel kurul kararı noter tasdikli (2 asıl, 2 fotokopi) (Kararda Ana sözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli yer alacak)
7. Yetkililer için; Noterden Şirket Ünvanı altında yetkili adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (1 asıl, 1 fotokopi)
8. Yetkilendirmeye ilişkin genel kurul kararı noter tasdikli ( 2 asıl, 2 fotokopi)
* (mevcut şirket müdürünün yetki süresi devam ediyorsa; 7. ve 8. maddelerin getirilmesine gerek yoktur.)
9. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli
10. Şirketin mevcut ortaklarının ve yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri 1er adet
* Odaya kaydiye ücreti kayıt esnasında ödenecektir.
* Merkez nakli tescili esnasında; Şirket Yetkilisinin Kendisi veya yetkilinin şirketin işlemlerinin takibi için Vekalet verdiği Şahsın Vekaletname Fotokopisi ile Birlikte Müdürlüğümüze müracaatı gerekmektedir.

 

MERKEZ NAKLİ GİDEN

1. Genel kurul kararı noter tasdikli (1 asıl+1 fotokopi) (Kararda Ana sözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli yer alacak)
2. Müdürlüğümüzden talep edilen merkez dosya evrakları tasdiki için belirlenen harçlara ilişkin Ticaret Sicili Harcı Dekontu aslı
3. Dilekçe
* Nakil olarak gidecek şirket tarafından Merkez nakline ilişkin müdürlüğümüzden talep edilen evrak teslimi öncesi şirketin oda ait borçlarının tamamının ödenmesi gerekmektedir

 

SERMAYE ARTIRIMI

1. Genel kurul Kararı Noter Tasdikli (2 Asıl + 2 Fotokopi) (karar sözleşmenin değişen maddesine ilişkin yeni metni içermelidir.)
2. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)
3. Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet, sermayenin artırılan kısmının on binde dördünün ödendiğine ilişkin rekabet kurumu dekontu aslı 2 adet, Nakit artan sermayenin 1/4’ünün ödendiğine ilişkin şirket ortaklarının adı, soyadı/ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu ile dekont asılları
4. Artırımın türüne göre (geçmiş yıl karı, vs.) YMM veya SMMM raporları
* Sermaye artırımı sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa,; sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ve hangi oranda korunduğuna, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna, ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu (1 asıl+raporu düzenleyen mali müşavirin faaliyet belgesi aslı)
* Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda artırımın tescil edilebilmesi için;sermayenin ödendiğine, şirketin özvarlığıda tespit edilmek sureti ile şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına,sermayenin hangi oranda korunduğuna ve iç kaynaklardan artırılan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin ymm veya smmm raporu (1 asıl+raporu düzenleyen mali müşavirin faaliyet belgesi aslı)
* Sermayenin sadece sermaye taahhüdü yolu ile artırılmasında; Sermayenin ödendiğine,Şirket sermayesinin öz varlık içerisinde korunduğunu,şirketin özvarlığıda tespit edilmek sureti ile şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve sermayenin hangi oranda korunduğuna ilişkin ymm veya smmm raporu(1asıl +raporu düzenleyen mali müşavirin faaliyet belgesi aslı)

Ayrıca ayni sermaye konuluyorsa;
*Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan;
1-Bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu 1 adet aslı yada mahkeme veya noter onaylı sureti
2-Mahkemenin; bilirkişi atama yazısı 1 Adet aslı veya mahkeme veya noterden onaylı sureti,
3-Bilirkişi tespit (keşif) zaptı 1 adet aslı yada mahkeme veya noterden onaylı sureti
* Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
* Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
* Tescil işlemi esnasında ; oda veznesine sermaye artırımı ile ilgili ödenen ücrete ilişkin makbuzun da müdürlüğümüze ibrazı gerekmektedir
* Payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye taahhüdü yolu ile (nakit) artırım yapılamaz
* Limited şirkette her ortağın koymuş olduğu sermaye payı 25.TL ve katları olması gerekmektedir
* Sermaye maddesi düzenlenirken sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir

 

GENEL KURUL

Genel kurul Toplantı Tutanağı Noter Tasdikli (1 Asıl + 1 Fotokopi)
1. Hazirun cetveli (1 asıl + 1 Fotokopi)
2. Gündem kararı (1 adet fotokopi)
3. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)

*Olağan Genel Kurul Toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde yapılıp Müdürlüğümüze yukarıdaki evrakların düzenlenerek getirilmesi zorunludur.

 

DENETÇİ SEÇİMİ

1. Genel kurul toplantı tutanağı Noter Tasdikli (2 Asıl + 2 Fotokopi)
2. Hazirun cetveli (1 asıl + 1 fotokopi)
3. Gündem kararı (1 fotokopi)
4. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)
5. Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet
6. Denetçinin görevi kabul ettiğine ilişkin beyan (ttk 400. Mad.)

*Denetime tabi şirketlerde ; denetçi ,şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi ise ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi için, faaliyet döneminin 4. Ayının sonuna kadar ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Kuruluşta denetçi şirket sözleşmesi ile seçilebilir. şirket sözleşmesi ile denetçinin seçilmemesi halinde ise ilk hesap dönemi bitmeden genel kurul tarafından seçilerek tescil ettirilmesi zorunludur.

 

ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞI

Merkezi başka ilde, Şube müdürlüğümüze tescil edilecek ise,
1. Mersis Kayıt Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ (tescil öncesi mersis sisteminden tüzel kişi şube başvurusu yapılarak sistemden alınacak talep numarası ile tescil talebinde bulunulacaktır.
2. Genel kurul Kararı Noter Tasdikli (2 Asıl + 2 Fotokopi)
3. Yetkililer İçin Noterden Şube Ünvanı altında yetkili adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (1 Asıl + 1 Fotokopi)
4. Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet
5. Şube Yetkilisinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (1 Adet)
6. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)
7. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre düzenlenmiş merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınmış belge aslı
8. Merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen en son işleme ait onaylı Ticaret Sicil gazetesi 1 adet Asıl + 1 adet fotokopi
9. Varsa değişiklikleri ile beraber Şirket sözleşmesinin sicil onaylı örneği,
10. Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı
* Odaya kaydiye ücreti kayıt esnasında ödenecektir.
Şube tescili için; Şube Yetkilisinin Kendisi Veya şirketin şube işlemlerinin takibi için Vekalet Verdiği Şahsın Vekaletname Fotokopisi ile Birlikte Müdürlüğümüze müracaatı Gerekmektedir.

Merkezi Müdürlüğümüzde, Şube tescili de müdürlüğümüzde yapılacaksa ;
1.
Mersis Kayıt Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ (tescil öncesi mersis sisteminden tüzel kişi şube başvurusu yapılarak sistemden alınacak talep numarası ile tescil talebinde bulunulacaktır.
2. Genel kurul Kararı Noter Tasdikli (3 Asıl + 2 Fotokopi)
3. Yetkililer İçin Noterden Şube Ünvanı altında yetkili adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (1 Asıl + 1 Fotokopi)
4. Şube Yetkilisi dışarıdan atanmışsa Nüfus Cüzdan Fotokopisi (1 Adet
5. Ticaret sicili harçları dekontları asılları 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet
6. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)
* Odaya kaydiye ücreti kayıt esnasında ödenecektir.
* Şube tescili için; Şube Yetkilisinin Kendisi Veya şirketin şube işlemlerinin takibi için Vekalet Verdiği Şahsın Vekaletname Fotokopisi ile Birlikte Müdürlüğümüze müracaatı Gerekmektedir.

Merkezi Müdürlüğümüzde, Şube başka ilde açılacaksa ;
1.
Genel kurul Kararı Noter Tasdikli (1 Asıl )
2. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)
3. Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet,(oda tasdik ücret ödendi makbuzu)

 

ŞİRKET ŞUBE KAPANIŞI

1. Genel kurul Kararı Noter Tasdikli (2 Asıl+2 fotokopi)
2. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)
3. Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet
* Şube Kapanış İşlemlerinde Oda Aidatlarının tescilin yapılacağı gün tarihi itibarı ile ödenmesi gerekmektedir.

 

TASFİYEYE GİRİŞ

1. Genel kurul Kararı Noter Tasdikli (2 Asıl, 2 Fotokopi)
2. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)
3. Ticaret Sicili Harcı Dekontu Aslı 1adet,
4. Ttasfiye giriş ilan dekontu aslı 2 adet,3 defa ilan edilmesi ile ilgili ilan dekontu aslı 2 adet
5. Tescil talepnamesi noter tasdikli (1 asıl, 1 fotokopi) (Tasfiye Halinde ibaresi ile başlayan şirket ünvanı altında tasfiye memurları adına düzenlenmeli)
6. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde,dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin beyan
7. Tasfiye memuru ortaklar dışından ise nüfus cüzdan fotokopisi
* TTK 536/4. maddesi gereğince temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye'de bulunması şarttır.
* Tasfiyeye giriş tescili işlemi öncesi Oda Aidatlarının tescilin yapılacağı gün tarihi itibarı ile ödenmesi gerekmektedir

 

TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ

1. Genel kurul Kararı Noter Tasdikli (2 Asıl + 2 Fotokopi)
2. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)
3. Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet
4. Bilgi Güncelleme Formu B.G.Formu
5. Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanmış rapor
6. Tescil talepnamesi noter tasdikli (1 asıl, 1 Fotokopi) (“Tasfiye Halinde” ibaresinin çıkartıldığı şirket ünvanı altında yetkili adına düzenlenmeli)

 

TASFİYE SONU

1. Genel kurul Kararı Noter Tasdikli (2 Asıl, 2 Fotokopi)
2. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)
3. Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet
4. Genel kurul tarafından onaylanmış tasfiye memurlarınca imzalı tasfiye sonu bilanço asıl
5. Bilançonun damga vergisi ödendi makbuzu (aslı)
6. 3.ilan tarihine kadar olan Oda Aidatlarının ödendiğini gösterir makbuz
* Şirketin tescilli şubesi varsa, Önce şubelerin terkin işlem yapılmalıdır.

 

SİGORTA ACENTELİK

1. Acentelik sözleşmesi asıl(1 Adet)(Sözleşmenin tüm sayfalarında tarafların imzaları olmalıdır)
2. Acentelik vekaletnamesi Noter tasdikli (2 asıl, 2 fotokopi)
3. Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet
4. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)
5. Bilgi Güncelleme Formu B.G.Formu
6. Oda aidatının ödendiğine dair makbuz

 

SİGORTA ACENTELİK FESHİ

1. Fesihname noter tasdikli (2 asıl, 2 fotokopi)
2. Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet
3. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)
4. Bilgi Güncelleme Formu B.G.Formu
5. Oda aidatının ödendiğine dair makbuz
* Vekaleti veren sigorta şirketi de acentelik feshine ilişkin tescil için kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir. Bu durumda oda aidatının ödendiğine ilişkin makbuz aranmaz.